Projekty ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska stanowi na tyle wartościowe miejsce geograficzne, iż jest ono uznawane za jedno z najbardziej chronionych w całym kraju. W kampanie na ten cel zostało zaangażowanych szereg rozmaitych stowarzyszeń oraz organizacji o charakterze pozarządowym. Wśród nich wyszczególnić należy między innymi Polskie Towarzystwo Ochrony Pierwotnej Przyrody, a także Pracownię na rzecz Wszystkich Istot czy też Fundację Greenpeace Polska.

Dodatkowe instytucje, jakie także zdecydowały się na aktywne wspieranie zabezpieczenia omawianego kompleksu leśnego przed degradacją to przede wszystkim Towarzystwo Ochrony www.prefabetkurzetnik.pl/index.php/elementy-konstrukcyjne-hal-przemyslowych.html Puszczy Białowieskiej, Zielone Płuca Polski i rozliczne placówki naukowe, na jakie składają się przykładowo Zakład Badania Ssaków PAN oraz Zakład Lasów Naturalnych IBL. Wszystkie one wspólnie, a także w towarzystwie rozmaitych innych ośrodków realizują systematycznie różnorodne kampanie, jakie mają docelowo prowadzić do podjęcia rozmaitych działań wiążących się jednoznacznie z ochroną kompleksu leśnego jakim jest Puszcza Białowieska.

Wiele z wyżej wymienionych programów środowiskowych zrealizowanych zostało w latach od 2010 do 2013. Warto wspomnieć o wówczas przeprowadzonych z sukcesem konceptach ochrony populacji lęgowej jednego z najważniejszych okazów Puszczy, to jest orlika krzykliwego. Podobnymi projektami objęto także populacje lęgowe żurawia czy też bociana czarnego. Z sukcesem udało się również wdrożyć projekty ochrony żubra, wilka i rysia. Koncepcja ta została wdrożona na obszarach zarówno Puszczy Białowieskiej, jak także Puszczy Knyszyńskiej i Augustowskiej.

Źródło: