Jaki krajobraz w Puszczy Białowieskiej?

W Puszczy Białowieskiej jest wyjątkowo zróżnicowany krajobraz. Jeśli chodzi o polskie fragmenty charakteryzowanego obszaru przyrodniczego, to dominujące są zwłaszcza drzewostany z kategorii grądy subkontynentalne. Ponadto warto wspomnieć o tym, iż dominującym terenem całego masywu okazują się lasy liściaste oraz gleby brunatne. Występujące na dużych powierzchniach są również gleby płowe i gleby opadowo-glejowe.

Niemniej jednak, mimo iż to %zapraszamy% na naszą stronę internetową co wyżej zostało wymienione jest przeważające po polskiej stronie Puszczy Białowieskiej, nie stanowi to jedynych walorów krajobrazowych charakteryzowanego obszaru. Bardzo popularne są także równiny akumulacji biogenicznej. Te specyficzne formy zajmują niemal dwadzieścia procent całej przestrzeni masywu w naszej części. Co więcej, to właśnie one zajmują te miejsca, które powstały zostały w rezultacie zachodzenia intensywnych procesów zbiornik na rsm 22000l erozyjnych i denudacyjnych.

Podczas próby opisu krajobrazu Puszczy Białowieskiej, nie można pominąć także łęgów. Są to zwłaszcza odmiany z rodziny Fraino-Alnetum, a więc gatunki jesionowo-olszowe. Zazwyczaj rosną one przy zbiornikach wodnych – zarówno tych okresowych ciekach, jak także przy stałych źródłach wody. Musimy dodać również, iż wspomniane powyżej kompleksy jesionowe i olszowe są typowe dla występujących w Puszczy – przede wszystkim na fragmentach polskich – gleb murszowych oraz czarnych ziemiach. Nierzadko porastają one też gleby glejowe. Jeżeli chodzi o najbardziej obszerne połacie charakteryzowanych łęgów, to znajdują się one na styku dolin paru rzek- Narewka, Hwoźna oraz Łutownia i Leśna.

Źródło:

Zobacz stronę autora: implanty trójmiasto